Trường Trung cấp Luật Tây Bắc xác định chiến lược phát triển theo các hướng cơ bản sau đây:

a. Về đào tạo

Không ngừng nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo; Phát triển chương trình đào tạo, đảm bảo tính liên thông và đa dạng hóa các hình thức đào tạo: cơ bản, nâng cao, theo nhu cầu xã hội…; Triển khai phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường khả năng chủ động học tập của người học.

b. Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm học thuật và trao đổi các vấn đề pháp luật;

c. Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên; tạo cơ hội và điều kiện tối đa cho viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn và trên chuẩn;

d. Về hợp tác trong nước và quốc tế: Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập với phương châm thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi;

đ. Về cơ sở vật chất và tài chính: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến; ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ đáp phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.