This is alternative content.

Khoa chuyên môn
Khoa Đào tạo nghiệp vụ
Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 08:41

1. Cơ cấu tổ chức

1

Đèo Thị Lan Hương

Phụ trách Khoa, Giáo viên Luật

2

Chu Diệu Huyền

Giáo viên Luật

3

Lò Thị Thanh Thùy

Giáo viên Luật

5

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên Luật

6

Đặng Phương Hà

Giáo viên Luật

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giáo viên Luật

2. Liên hệ

Số điện thoại: 0223.799.995

 
Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa
Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 08:26

1. Cơ cấu tổ chức

1

Cầm  An Duy

Phụ trách Khoa, Giáo viên Tin học

2

Hoàng Ánh Thêu

Giáo viên Chính trị

2. Liên hệ

Số điện thoại: 0223.799.995

 
Khoa Đào tạo cơ bản
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 17:03

1. Cơ cấu tổ chức

1

Đèo Thị Thiết

Phụ trách Khoa, Giáo viên Luật

2

Lò Thị Thu Hoa

Giáo viên Luật

3

Lò Thị Việt Hà

Giáo viên Luật

4

Quách Thúy Hằng

  Giáo viên Luật

2. Liên hệ 

Số điện thoại: 0223.799.995